Latest post

وقایع عجیب در کشورهای دیگر

وقایع عجیب در کشورهای دیگر ما در زندگی به صورت عادی کارهایی انجام میدیم که برای ما کاملا معمولی است ولی برخی از همین کارها در برخی کشورهای دیگر غیرمعمولی و شاید ممنوع باشد . در این مطلب چندین کشور…